Hiện có 65 câu hỏi thuộc chủ đề Sử.
Bạn có thể duyệt và làm trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề thuộc topic Sử tại đây.
1
Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai ?

đã hoàn toàn kết thúc.
bước vào giai đoạn kết thúc.
đang diễn ra vô cùng ác liệt.
bùng nổ và ngày càng lan rộng
Đáp án: B - bước vào giai đoạn kết thúc.
2
Khó khăn nào của Anh là do xu thế tiến bộ của lịch sử xã hội?

Trang bị kĩ thuật của Anh phần lớn là lạc hậu
Đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề
Hệ thống thuộc địa của Anh từng bước sụp đổ
Phải dựa vào viện trợ của Mỹ
Đáp án: A - Trang bị kĩ thuật của Anh phần lớn là lạc hậu
3
Thời gian ở Liên Xô (1923 - 1924) Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho các tờ báo nào?

Báo Đời sống công nhân, Báo Thanh niên, tạp chí Thư tín Quốc tế
Báo Nhân đạo, báo Sự thật, báo Người cùng khổ
Tạp chí thư tín Quốc tế, báo Sự thật, báo Thanh niên
Tạp chí Thư tín Quốc tế, báo Sự Thật
Đáp án: B - Báo Nhân đạo, báo Sự thật, báo Người cùng khổ
4
Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của lớp người đi trước là?

Đi sang Pháp tìm đường cứu nước
Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước
Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước
Đi sang châu Phi tìm đường cứu nước
Đáp án: C - Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước
5
Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 - 1930 là?

Thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
Hợp nhất ba tổ chức Cộng Sản thành Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đáp án: B - Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
6
Từ 1919 - 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?

Pháp, Thái Lan, Trung Quốc
Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan
Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc
Pháp, Liên Xô, Trung Quốc
Đáp án: D - Pháp, Liên Xô, Trung Quốc
7
Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919-1925 là gì?

Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lê Nin vào Việt Nam
Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam
Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930)
Quá trình thực hiện chủ trương vô sản hóa để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào Việt Nam
Đáp án: C - Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930)
8
Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-sai (1919).
Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920)
Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920)
Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925)
Đáp án: C - Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920)
9
Sắp xếp các sự kiện sau: 1) Cuộc bãi công của công nhân Ba Son. 2) Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa Paris. 3) Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội quốc tế cộng sản lần V. 4) Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản.

1-2-3-4
4-3-2-1
4-1-2-3
2-3-4-1
Đáp án: B - 4-3-2-1
10
Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế III?

Quốc tế này bênh vực quyền lợi cho các nước thuộc địa.
Quốc tế này đề ra đường lối cách mạng cho Việt Nam.
Quốc tế này giúp nhân dân ta và nhân dân thuộc địa đấu tranh chống thực dân Pháp
Quốc tế này chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam
Đáp án: A - Quốc tế này bênh vực quyền lợi cho các nước thuộc địa.

/10

Trang đầuTrang trước4567Trang kếTrang cuối